Αθηνάς 12, 105 51 Μοναστηράκι, Αθήνα

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ανά Έτος

1ο έτος:

Ατομική ψυχοθεραπεία ραϊχικής κατεύθυνσης – Συμμετοχή σε ομάδα αυτογνωσίας.

Παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων

2ο έτος:

Συνέχιση της ατομικής ψυχοθεραπείας – Συμμετοχή σε Ομάδα αυτογνωσίας

Θεωρητικά μαθήματα

Συμμετοχή σε εκπαιδευτική ομάδα με θέμα «Τεχνικές της ομάδας»

Συμμετοχή σε δύο (2) τουλάχιστον Μαραθωνιόυς (διήμερες ομάδες ψυχοθεραπείας) με διεθνής trainers και συνεργάτες του Ινστιτούτου.

3ο έτος:

Συνέχιση της ατομικής ψυχοθεραπείας

Θεωρητικά μαθήματα

Συμμετοχή σε εκπαιδευτική ομάδα με θέμα «Δυναμική της ομάδας»

4ο έτος:

Ολοκλήρωση θεωρητικών μαθημάτων

Συμμετοχή σε θεραπευτική διδακτική ομάδα και εξάσκηση στην οδήγηση ατομικής συνεδρίας

Χορήγηση πιστοποιητικού διπλώματος 4ετούς φοίτησης

Δυνατότητα απόκτησης ECP και εγγραφή ως μέλος σε διεθνείς εταιρίες.

Εποπτεία. 1ο έτος

Συμμετοχή σε πρακτική-θεωρητική ομάδα εποπτείας, με παρουσίαση και συζήτηση περιπτώσεων. Εξάσκηση στη διαμόρφωση της διάγνωσης.

Εμβάθυνση των τεχνικών σωματικής ψυχοθεραπείας.

Συμμετοχή σε δύο Μαραθώνιους.

Εποπτεία. 2ο έτος

Συμμετοχή σε πρακτική-θεωρητική ομάδα εποπτείας.

Παρουσίαση και συζήτηση περιπτώσεων και διαγνώσεων ατομικής, ομαδικής και οικογενειακής σωματικής ψυχοθεραπείας.

Αυτογνωσία της ατομικής συμμετοχής ή εμπλοκής του ψυχοθεραπευτή στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Συμμετοχή σε δύο μαραθωνίους.

Χορήγηση εξαετούς διπλώματος

Δυνατότητα εγγραφής σε διεθνείς εταιρείες ψυχοθεραπείας ως πλήρες μέλος.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις στα θεωρητικά μαθήματα και στις εκπαιδευτικές ομάδες, γίνονται δυο φορές το χρόνο, μέσω εργασιών, οι οποίες παρουσιάζονται και συζητιούνται στη Σχολή και αποτελούν υλικό της βιβλιοθήκης της, ή μέσω γραπτών εξετάσεων πολλαπλής επιλογής.

To πρόγραμμα εκπαίδευσης ψυχοθεραπευτών του Ε.Ι.Ν.Α. είναι αναγνωρισμένο από την European Association for Body Psychotherapy (EABP), από ιδρύσεώς της.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του διπλώματος πρέπει να έχει παρακολουθήσει τα παρακάτω μαθήματα:

Ανάλυση του Χαρακτήρα I & II

Ψυχολογία του Εαυτού

Νευροφυτοθεραπεία I & II

Εξελικτική Ψυχολογία

Θεωρίες προσωπικότητας

Ψυχοσωματική

Ψυχοπαθολογία

Ανατομία

Διαγνωστική

Νευροφυσιολογία

Κοινωνική Ψυχολογία

Ραϊχική Θεωρία I & II

Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική Παιδιών και Εφήβων

Ανατομία – Φυσιολογία

Μεθοδολογία της Έρευνας

Ο εκπαιδευόμενος/η που έχει διδαχθεί κάποια από τα ανωτέρα μαθήματα σε άλλο ακαδημαϊκό πλαίσιο, απαλλάσσεται από αυτά, μετά την αξιολόγηση της διδακτέας ύλης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η επιτυχής ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος πραγματοποιείται με την παρακολούθηση των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων και την αξιολόγηση δεξιοτήτων οι οποία γίνεται με:

– προφορική εξέταση ή

– συγγραφή και παρουσίαση εργασίας ή

– παρουσίαση κάποιας μετάφρασης εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος ή

– εκπόνηση μιας ανάλογης έρευνας.

Ο τρόπος αξιολόγησης εξαρτάται από τον εκπαιδευτή κάθε μαθήματος σε συνεργασία πάντα με τη Διεύθυνση της Σχολής.

Η Διεύθυνση της Σχολής για ηθικούς ή εκπαιδευτικούς λόγους μπορεί να αποφασίσει:

α) Τη μόνιμη διακοπή της εκπαίδευσης κάποιου σπουδαστή.

β) Την επανάληψη κάποιου μαθήματος ή ολόκληρης της εκπαιδευτικής χρονιάς.

γ) Τη διακοπή της εκπαίδευσης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Η διαδικασία διδασκαλίας – εκπαίδευσης και αξιολόγησης, όπως αναγράφεται πιο πάνω, μπορεί να τροποποιηθεί όποτε κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή ατόμων από την περιφέρεια και εργαζόμενων, τα μαθήματα γίνονται στο μεγαλύτερο μέρος τους Παρασκευή απόγευμα και Σαββατοκύριακο στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Ν.Α.

Τόσο οι ψυχοθεραπευτές όσο και οι Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους κάνουν πρακτική εξάσκηση σε νοσοκομεία, σχολεία, κέντρα προστασίας ηλικιωμένων κ.λπ.

To πρόγραμμα εκπαίδευσης ψυχοθεραπευτών του Ε.Ι.Ν.Α. είναι αναγνωρισμένο από την European Association for Body Psychotherapy (EABP), από ιδρύσεώς της.